Οδοποιία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ,ΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ- ΑΓΙΟΠΗΓΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 26/10/2004

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΤΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ