Οδοποιία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 5+250 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+861,58 (ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.054.200 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΚΕ